Új funkciós polimerek Új topológiájú polimerek Nanoszerkezetű amfifil kotérhálók Polimer degradáció és stabilizálás Intelligens polimer rendszerek Elektromosan vezető polimerek és nanokompozitok

in English

 
Polimer Kémiai Kutatócsoport
 

 

Nanoszerkezetű amfifil kotérhálók

 

Az amfifil kotérhálók olyan térhálós polimerek, amelyekben az anyagot felépítő, egymással nem elegyedő hidrofil és hidrofób polimer láncok kovalens kötéssel kapcsolódnak egymáshoz.

A két nem elegyedő polimer a kémiai kötések jellegéből adódóan egy speciális nanoszerkezetű anyagot hoz létre, ami számottevően különbözik más többkomponensű polimer rendszerektől.

 

Amfifil gél  

A csoportunkban folyó kutatásokban a kétkomponensű polimer térhálók hidrofób komponenseként poliizobutilén, poli(dimetil-sziloxán) vagy
poli(tetrahidrofurán) szerepel, míg a hidrofil rész poli(metakrilsav), poli(N,N-dimetil-akrilamid), poli(N,N-dietil-akrilamid), poli(N-izopropil-akrilamid), poli(N,N-dimetil-amino-etil-metakrilát), poli(N-vinil-imidazol), poli(2-hidroxi-etil-metakrilát) vagy poli(etilén-oxid) stb.

Vizsgáljuk az előállítási körülmények hatását, ezen polimer gélek nanofázisokból felépülő különleges szerkezetét, valamint különböző újszerű, sajátos tulajdonságaikat.

Amfifil kotérháló gél

Nanofázisú szerkezetük megértését célozzák a különfajta oldószerekben történő duzzadási viselkedés tanulmányozása, a kotérhálót felépítő komponensek üvegesedési hőmérsékleteinek meghatározása, a spindiffúziós szilárdtest NMR és a kisszögű röntgenszórás-vizsgálatok (SAXS), valamint az atomi erő mikroszkópos (AFM) vizsgálatok.

Különleges tulajdonságaik közt szerepelnek egyebek mellett a duzzasztószer paramétereinek (pl. pH, hőmérséklet) változtatására adott sajátságos duzzadási válaszok, szervetlen anyagok bejuttatása és reagáltatása a kotérháló hidrofil nanofázisában, valamint a szabályozott gyógyszerkibocsátás, és a kiválóan szabályozható sejt- és fehérjeletapadás.

AKTH AFM-felvétele
 

AFM-felvétel egy amfifil kotérháló
nanofázis-szeparált szerkezetéről
(500x500 nanométer)

 

Iván BélaPásztor SzabolcsStumphauser TímeaSzabó Ákos